Het protocol diabeteszorg van de Ketenzorg Nederland BV

Dit protocol is geschreven voor de diabeteszorg van de Medi-Mere Groep. Het doel ervan is het bevorderen van samenhang en kwaliteit in de zorg voor diabetes type 2 patiënten in de aangesloten praktijken en de regionale zorgpartners

Huisartsen, praktijkassistenten, praktijkverpleegkundigen, diëtisten, internisten, oogartsen en vrijwilligers verlenen deze zorg met het protocol als richtlijn voor de behandeling, begeleiding en educatie aan de patiënt met diabetes type 2. Wij hopen dat deze eerste editie in een behoefte zal voorzien. Het protocol beschrijft de verschillende fasen in behandeling en begeleiding en wat de taken en competenties van de zorgverleners daarin zijn.

Het protocol is gebaseerd op de Zorgstandaard voor goede diabeteszorg uit 2003 van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en op de herziene NHG standaard Diabetes mellitus type 2 van het Nederlands Huisartsen Genootschap van maart 2006.  

Deze twee documenten zijn ook de grondslag voor de visie van de diabeteszorg in de Ketenzorg Nederland BV.

 

Het Kwaliteits Team van de Ketenzorg Nederland BV heeft een coördinerende rol, de coördinatie staat ten dienste aan de uitvoering van de zorg volgens dit protocol. Zij schept voorwaarden voor het uitvoeren van de zorg aan mensen met Diabetes mellitus type 2 door een multidisciplinair behandelteam waarbij de eindverantwoordelijke de huisarts is.

Het kwaliteitsteam zal aan de hand van de input van de diverse medebehandelaars deze eerste versie van het protocol verder verbeteren en actueel houden.

 

Het uitgangspunt van de zorg is dit protocol en als gesteld behandelingsdoel geld:

Zorgen dat de individuele mens met diabetes nu en in de toekomst zo weinig mogelijk last van de diabetes ervaart.

Onderdeel van de ketenzorg is registratie en benchmarking van verschillende proces - en prestatie indicatoren van de zorg, met als doel het kwaliteitsbeleid hierop te baseren en transparantie van de zorg te verkrijgen zoals aanbevolen in de Zorgstandaard van de Nederlandse Diabetes Federatie.

De beschreven verwijsindicaties van de eerste naar de tweede lijn en terug, om te zorgen dat de diabetespatiënt goede zorg op de juiste plaats krijgt, vormt een onderdeel van dit protocol.

Wat vindt u verder in dit document

  • Afspraken over het vaststellen van de diagnose van diabetes mellitus, de in te zetten behandeling en controle momenten met de streefwaarden.
  • De mogelijkheden tot educatie en begeleiding van de mens met diabetes, zowel de eerste educatie als de permanente, vastgelegd in een persoonlijk educatieplan, opgesteld samen met cliënt en de zorgverleners en vastgelegd in het diabetes dagboek.
  • Competenties en taken van de zorgverleners in de verschillende modules.

 

 

Copyright 2015 - Medi-Mere