Klachtenregeling Ketenzorgnederland

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) beoogt een betere en snelle aanpak van klachten. Patiënten kunnen gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek eerder op gang brengen. Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kan de patiënt een rechtszaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) faciliteert een netwerk van onafhankelijke klachtenfunctionarissen die uw klacht kunnen bemiddelen. Daarnaast zijn de Geschilleninstanties Huisartsenzorg en Openbare Apotheken van SKGE erkend.

Iedere praktijkvoerende huisarts, maar ook HIDHA (huisarts in dienst van huisarts) , AIO (arts in opleiding)  en waarnemer, moet aan deze voorwaarden voldoen.

Een formele klacht is voor de meeste patiënten en huisartsen geen ‘alledaagse zaak’. Het kan veel vragen en emoties oproepen. Daarom is het van belang te weten bij wie men terecht kan. Voor vragen over waar men ondersteund kan worden bij de klachtenbehandeling of voor vragen over de gang van zaken bij de klachtenbehandeling kan men terecht bij de SKGE. 

Wij verwijzen u voor meer informatie naar de klachtenregeling van Medi-Mere

Copyright 2015 - Medi-Mere